Katowice events / Food

This Weekend Katowice

Forever Ramen Tour: Katowice / Akita x PizzaTruck Kato
Food

Forever Ramen Tour: Katowice / Akita x PizzaTruck Kato

Saturday 12:05 (24 February)
PizzaTruck Kato, Katowice