I Bieg Szlakiem Czarnego Wilka

I Bieg Szlakiem Czarnego Wilka


When?

Start time: Saturday 11:30 (17 March)
End time: Saturday 14:30 (17 March)

About

Zapraszamy na I Bieg Szlakiem Czarnego Wilka.
ZAPISY STARTUJĄ 1 Grudnia!

Regulamin Biegu Szlakiem Czarnego Wilka
I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU :
− popularyzacja biegów masowych jako recepty na zdrowie,
− popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
− pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie
sprawności ruchowej.
II. ORGANIZATOR
− Klub Biegacza CZARNE WILKI
III. TERMIN I MIEJSCE
− 17 marca 2018r.
− Start godz. 11.30
- dystans 6km
− Start i meta przy strzelnicy PZŁ ,,Trap'' ( Krotoszyn ul. Bolewskiego)
− Trasa: 100% drogi i dukty leśne
− Limit czasu 90 minut
-Limit uczestników 120 osób
Zawodnicy, którzy przybędą po limicie nie będą klasyfikowani.
− Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia
trasy, zdjęcia numeru i poinformowania organizatora biegu.
− Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania
i zachowania stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
− W wybranych miejscach na trasie przeprowadzona będzie kontrola zawodników.
− Na mecie w punkcie medycznym znajdować się będzie karetka z ratownikami
medycznymi.
IV. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
− godz. 10:00 - otwarcie biura zawodów,
− godz. 11:00 - zamknięcie biura zawodów,
- godz. 11:30 - start biegu,
− godz. 12:00 - powitanie pierwszych zawodników na linii mety,
− godz. 12:30 - wręczenie nagród zwycięzcom biegów,
− godz.12:30- impreza integracyjna dla wszystkich uczestników biegu (ciepły posiłek,kiełbaski
smażone na ognisku, )
V. ZGŁOSZENIA
− elektroniczne za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
Internetowej : https://b4sportonline.pl/Bieg_Szlakiem_Czarnego_Wilka w terminie do 13 marca
2018r. lub do wyczerpania limitu uczestników
− należy dokonać opłaty startowej w wysokości:
29zł do dnia 31.01.2018r po tym dniu wpisowe bedzie wynosiło 35zł
Tytuł wpłaty: Bieg Szlakiem Czarnego Wilka– Imię i Nazwisko data urodzenia
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
− Osoby, które do dnia 17 marca 2018roku ukończą 18 lat i spełnią wymagania
niniejszego regulaminu
− młodzież od 16-tu do 18-tu lat, musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w imprezie,
− dokonanie opłaty startowej,
− własnoręcznie podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wzięcia udziału w biegu i wyrażanie zgody na udział w biegu na własną
odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego
z charakteru biegu (ww. oświadczenie podpisuje się przy odbiorze pakietu
startowego), dla osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun
prawny,
− pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu,
− wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
− wyrażenie zgody na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie danych w postaci
imienia, nazwiska i przynależności klubowej,
− wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku,
− dyrektor biegu może nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego
kontynuowanie ze względów regulaminowych.
VII. NAGRADZANE KATEGORIE: pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji
− Kobiet
− Mężczyzn
- istnieje możliwośc wprowadzenie dodatkowych kategori w przypadku pozyskania sponsorów.
VIII. NAGRODY
− Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu i osobiste stawienie się na
ceremonii wręczenia nagród.
− Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary + nagrody rzeczowe.
− Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem otrzymują na mecie oryginalne
medale.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
− Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
− Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki
z przodu na klatce piersiowej.
− Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
− Biuro zawodów znajdować się będzie przy strzelnicy PZŁ ,,Trap'' ( Krotoszyn ul. Bolewskiego)
− Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po
zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich
zgłoszenia.
− Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Dyrektor biegu, jego decyzje są
ostateczne i niepodważalne.
− Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń
losowych podczas trwania imprezy.
− Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie bieguUpcoming events at Krotoszyn, Poland

Muzyczne manewry z aGain

Muzyczne manewry z aGain

Saturday 20:00 (24 February)
Krotoszyn, Poland, Krotoszyn