Events around Dolomity Sportowa Dolina

Kabaret Jurki - Radzionków

Kabaret Jurki - Radzionków

Friday 17:00 (19 October)
Centrum Kultury Karolinka, Radzionków

II Bytomski Bieg 'GONItwa'

II Bytomski Bieg "GONItwa"

Saturday 11:00 (01 September)
Park miejski im. Franciszka Kachla, Bytom

Kursy dla pianistów

Kursy dla pianistów

Sunday 18:00 (01 July)
Pałac w Rybnej, Tarnowskie Góry

Kursy dla flecistów

Kursy dla flecistów

Sunday 18:00 (05 August)
Pałac w Rybnej, Tarnowskie Góry

Kursy dla zespołów smyczkowych i solistów

Kursy dla zespołów smyczkowych i solistów

Sunday 18:00 (15 July)
Pałac w Rybnej, Tarnowskie Góry

Kursy klarnetowe

Kursy klarnetowe

Sunday 18:00 (26 August)
Pałac w Rybnej, Tarnowskie Góry

Eksplozja Kolorów w Świętochłowicach 2018!

Eksplozja Kolorów w Świętochłowicach 2018!

Saturday 16:00 (08 September)
OSIR Skałka, Schwientochlowitz


II Bieg Harpagana - Ekstremalna Dolina

II Bieg Harpagana - Ekstremalna Dolina


When?

Start time: Sunday 10:00 (17 June)
End time: Sunday 16:00 (17 June)

Where?

Dolomity Sportowa Dolina
ul. Blachówka 94, Bytom
Sport

About

Survivalowy bieg z przeszkodami odbywający się na terenie Doliny Sportowej Dolomity w Bytomiu, terenach uwczesnego wydobycia dolomitu oraz Rezerwatu Segiet.
Dystans km: 11+
Ilość przeszkód: 35+
Zapisy zostaną uruchomione najpóźniej w poniedziałek 19.03.

Regulamin II Biegu Harpagana
– Ekstremalna Dolina
1. CEL IMPREZY
Promocja biegania i sportu jako zdrowego typu życia.
Stworzenie możliwości rywalizacji i sprawdzenia własnej sprawności fizycznej na trudnej trasie surviwalowego biegu przeszkodowego – z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi.
Promocja przyrodniczo-turystycznych atrakcji Bytomia: Dolomitów Sportowej Doliny, wyrobisk dolomitowych w Blachówce i otuliny rezerwatu przyrody Segiet.
2. ORGANIZATOR
Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek
Adrian Czerwiński
Stowarzyszenie Sportów Siłowych Strefa Byków
3. TERMIN, MIEJSCE, START
17.06.2018r. , Dolomity Sportowa Dolina, Bytom, godz. 10-16
4. TRASA I DYSTANS
Dystans Biegu wynosić będzie +10 kilometrów.
Trasa: prowadząca m.in. przez naturalne wyrobiska po odkrywkowej kopalni dolomitów oraz przez dawny teren eksploatacji rud galmanu i srebra, naturalny las, zarośla, wzniesienia, przeszkody naturalne i sztuczne.
Trasa biegu na całej długości będzie otaśmowana lub oznakowana w widoczny sposób. Średnia szerokość trasy: 3 metry, w przewężeniach 1 metr.
5. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie imprezy w dużym oznakowanym namiocie na terenie Dolomitów Sportowej Doliny czynne w dniu zawodów w godz. 8-10. W przeddzień imprezy, 16 czerwca 2018 r. , Biuro Zawodów będzie czynne w godz. 15.30-18 na terenie DSD.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (taki jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku braku dokumentu lub okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w zawodach, bez zwrotu dokonanej opłaty za uczestnictwo.
Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest tylko w przypadku posiadania:
pisemnego upoważnienia uczestnika oraz jego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku,
podpisanego przez uczestnika oświadczenia dostępnego jako załącznik do regulaminu.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
W biegu mogą wziąć udział osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych z trudnymi przeszkodami, wymagającymi sprawności fizycznej i odporności na długotrwały wysiłek w trudnych warunkach pogodowych i terenowych (np. zmienna temperatura, wysokie podbiegi,
przeszkody wysokościowe).
W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku do 14 lat. Podział na kategorie wiekowe zostanie ustalony w zależności od wieku i ilości zgłoszonych dzieci.
Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z możliwością kontuzji, jakich doznać można podczas przeszkodowych biegów terenowych, a więc m.in.: zadrapaniami, otarciami, skaleczeniami, kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie, do złamań i urazów wymagających interwencji lekarskiej włącznie. Organizator zabezpieczy i oznakuje trasę, jednak nie bierze odpowiedzialności za kontuzje i urazy doznane z przyczyn losowych.
Odpowiedzialność za powstałe urazy oraz konsekwencje ewentualnego wychłodzenia lub przegrzania organizmu pozostaje po stronie zawodników.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Niezależnie od odpowiedzialności uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestnika i zakazu kontynuacji biegu w sytuacji, gdy upoważnione przez Organizatora osoby zabezpieczające trasę uznają, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej, innej opieki lub dalsze kontynuowanie biegu zwiększa ryzyko urazów lub zasłabnięcie zawodnika.
Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
- Do dnia 17 czerwca 2018r. ukończą 16 lat.
- osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu po dostarczeniu najpóźniej w dniu zawodów pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1 do regulaminu).
- warunkiem dopuszczenia do biegu jest dokonanie do dnia 10 czerwca 2018r. opłaty startowej w na rachunek bankowy 31 1050 1230 1000 0091 3982 5013 z dopiskiem: Wpisowe na bieg, imię i nazwisko uczestnika. Osoby, które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie zostaną wykreślone z listy startowej. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie wystartowały.
- wyrażą zgodę na przestrzeganie Regulaminu Biegu oraz własnoręczne złożą podpis pod oświadczeniem o zdolności do biegu, braku przeciwwskazań zdrowotnych i udziału w biegu na własną odpowiedzialność załącznik nr 2
- wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na zamieszczanie przez Organizatora tych danych oraz wizerunku w przekazach medialnych (prasowych, radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej) dla celów realizacji niniejszego regulaminu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych.
7. OPŁATY STARTOWE:
Wysokość opłaty startowej wynosi:
Opłaty dokonane do 31 marca 2018 – 99 zł / 109 zł dla fali Elite
Opłaty dokonane do 30 kwietnia 2018 – 119 złotych / 129 zł dla fali Elite
Opłaty dokonane do 31 maja 2018 – 139 złotych / 149 zł dla fali Elite
Opłaty dokonane do 10 czerwca 2018 – 159 zł. / 169 zł dla fali Elite
Opłaty dokonane gotówką w dniu zawodów – 189 zł dla osób, które nie dokonały wcześniej rejestracji. Nie gwarantujemy w tym dniu koszulek w pakiecie startowym.
Dopuszczalne są zgłoszenia drużynowe. Ustala się zniżkę w opłatach startowych dla drużyn:
10 zł od osoby dla członka drużyny liczącej minimum 5 osób.
15 zł od osoby dla członka drużyny liczącej minimum 10 osób.
KIDS:
Opłaty dokonane do 10 czerwca 2018r – 20 zł
Opłaty dokonane w dniu imprezy – 30 zł

8. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Ze względu na ograniczoną liczbę pakietów startowych organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów..
Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu.
Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu, podpisanie w dniu biegu oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu na własną odpowiedzialność, w przypadku osoby niepełnoletniej złożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku osób pełnoletnich dokonanie opłaty startowej.
9. START, PRZESZKODY i KLASYFIKACJA
Bieg odbywać się będzie z pomiarem czasu za pomocą chipów przymocowywanych do buta. Zawodnik zobowiązany jest otrzymany chip umocować w sposób zapobiegający jego zgubieniu. Na mecie chipy podlegają zwrotowi.
Każdy zawodnik zostanie oznaczony numerem startowym.
Ze względu na bezpieczeństwo oraz trwałość przeszkód zabrania się używania podczas biegu butów z metalowymi kolcami.
Podczas Biegu Harpagana start odbywać się będzie w falach o określonych godzinach – (od 40 do 100 osób w zależności od ilości zgłoszeń) co 20 minut według przydzielonych numerów startowych. Pierwsza fale będzie falą sportową tzw. Elite. Pomoc na przeszkodach w tej fali jest niedozwolona, a pokonanie przeszkody musi się odbyć w sposób wskazany przez Organizatora. W przypadku gdy zawodnik wykona nieudaną próbę, ma prawo do wykonywania dalszych prób tylko w przypadku, gdy nie blokuje pokonania przeszkody zawodnikom wykonującym na tej przeszkodzie swoją pierwszą próbę.
Trasa zawodów będzie zabezpieczona przez wolontariuszy o uprawnieniach sędziów, ratowników medycznych oraz obsługę techniczną.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzi
karane dyskwalifikacją.
Każdy zawodnik, który ukończy bieg jest traktowany jako zawodnik, który ukończył
Bieg Harpagana i jest klasyfikowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje wszystkie profity wynikające z ukończenia zawodów.
Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów,
niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z
wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podjęcia próby pokonania wszystkich
przeszkód na trasie biegu. Zawodnicy mogą pomagać sobie w pokonywaniu przeszkód (poza falą Elite).
Za każde ominięcie lub niepokonanie przeszkody uczestnik będzie zobowiązany do
wykonania dodatkowych zadań pod nadzorem wolontariusza o uprawnieniach sędziego.
Każdy uczestnik, który będzie skracał trasę biegu lub oszukiwał w inny rażący sposób,
zostanie zdyskwalifikowany z zawodów bez możliwości ponownego startu w obecnej edycji biegu bez zwrotu opłaty startowej.
10. KLASYFIKACJE i NAGRODY:
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna Elite oraz Open w kategorii kobiet i
mężczyzn.
Dla zwycięzców (trzy pierwsze osoby na mecie w klasyfikacjach Elite oraz open w
kategorii kobiet i mężczyzn) przewidziano honorowe nagrody.
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa.
Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal
11. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU:
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej
trasie biegu.
Zawodnicy biorący udział w biegu winni stosować się do oznaczeń na trasie i nie
przekraczać podczas biegu taśm ostrzegawczych.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej oraz wolontariuszy.
W biegu nie mogą uczestniczyć osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub
substancji odurzających.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących oraz
ewentualne kontuzje wynikłe z przyczyn losowych. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Ze względu na przebieg trasy po naturalnym terenie leśnym zawodnicy zobowiązani
są do dbałości o środowisko naturalne, a w szczególności o nie pozostawianie na trasie śmieci (np. opakowań po batonach i żelach energetycznych).
W razie zauważenia sytuacji, w której inny uczestnik biegu uległ groźnej kontuzji
należy jak najszybciej zawiadomić wolontariuszy zabezpieczających trasę i ratowników medycznych oraz w miarę posiadanych umiejętności i możliwości samemu rozpocząć udzielanie pomocy przedmedycznej.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych podczas biegu.
W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora
W przypadku nadzwyczajnych zdarzeń losowych (np. klęska żywiołowa, katastrofa) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu.

UWAGA: Ostateczny kształt regulaminu opublikowany zostanie dwa tygodnie przed zawodami.