Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.

Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.


When?

Start time: Saturday 09:00 (13 January)
End time: Sunday 18:00 (21 January)

About

Szkolenie: Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. (Certyfikowane).

***MIEJSCE:
Katowice

***TERMIN I CZAS TRWANIA:
I weekend: 13 – 14 stycznia 2018 r. (sobota - niedziela)
II weekend: 20 – 21 stycznia 2018 r. (sobota - niedziela)
*zajęcia odbywają się od godz. 9.00 do 18.00.

***PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek
r. pr. Michał Galiczak

***CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
>Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

>Zasadniczym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora, jednakże zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być wykorzystywane także na wielu innych polach działalności zawodowej.

>Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

>Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

>Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

>Zespół CSP, w skład którego wchodzą mediatorzy z wieloletnim stażem zawodowym, w sposób przystępny przedstawi Państwu zagadnienia praktyczne związane z mediacją.

>Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej na temat mediacji, ale przede wszystkim nauka warsztatu praktycznego w tym zakresie. W związku z tym, organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia.

***WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
W ramach szkolenia, każdy Uczestnik będzie miał możliwość wystąpienia w roli mediatora w ramach tzw. symulacji mediacji. Taka formuła nie tylko pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim daje możliwość przećwiczenia warsztatu pracy mediatora.

***PROGRAM SZKOLENIA:
I. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego:
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

II Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania
konfliktów.
2. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa
i różnice.
3. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy,
BATNA).

III Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Prowadzenie dokumentacji.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
(rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe itp.

IV Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających
mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu
właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
– umiejętności aktywnego słuchania,
– zadawania pytań,
– umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
– umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
– umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
– umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
– umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
– umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji.

***CERTYFIAKT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

***ELEKTRONICZNA PLATFORMA MEDIACYJNA:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa, wzory dokumentów mediacyjnych i ugód.

***KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

***KOSZT:
1890 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

^ przy jednoczesnym zgłoszeniu min. dwóch Uczestników - rabat w wysokości 10 %

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w 5 dniach szkoleniowych, materiały dydaktyczne, dostęp do elektronicznej platformy mediacyjnej, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]
***ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
http://spcentrum.pl/szkolenie/mediacje-katowice/

(lub)

Można także przesłać zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub)

Można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069
! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !
***STRONA INTERNETOWA SZKOLENIA:
http://spcentrum.pl/szkolenie/mediacje-katowice/Upcoming events at Katowice, Poland

Seminarium BOSCH

Seminarium BOSCH

Wednesday 09:00 (24 January)
Katowice, Poland, Katowice

Mistrz Animacji - Katowice - Nowość!

Mistrz Animacji - Katowice - Nowość!

Saturday 09:00 (27 January)
Katowice, Poland, Katowice

Darmowe szkolenie Prince2® Foundation Katowice I

Darmowe szkolenie Prince2® Foundation Katowice I

Saturday 09:00 (27 January)
Katowice, Poland, Katowice

Scrum Master PSM I Katowice - darmowe szkolenie

Scrum Master PSM I Katowice - darmowe szkolenie

Saturday 09:00 (03 February)
Katowice, Poland, Katowice

Szkolenie: 'Kryminalistyczna i sądowo-lekarska rekonstrukcja'.

Szkolenie: "Kryminalistyczna i sądowo-lekarska rekonstrukcja".

Tuesday 09:00 (06 February)
Katowice, Poland, Katowice

Darmowe szkolenie Prince2® Practitioner Katowice II

Darmowe szkolenie Prince2® Practitioner Katowice II

Saturday 09:00 (10 February)
Katowice, Poland, Katowice

Programowanie treningu siłowego S.Gęsior - Katowice

Programowanie treningu siłowego S.Gęsior - Katowice

Saturday 09:00 (10 February)
Katowice, Poland, Katowice

Scrum Product Owner PSPO I Katowice - darmowe szkolenie

Scrum Product Owner PSPO I Katowice - darmowe szkolenie

Saturday 09:00 (10 February)
Katowice, Poland, Katowice