Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 9 grudnia 2017 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 9 grudnia 2017 r.


When?

Start time: Saturday 09:00 (09 December)
End time: Saturday 18:00 (09 December)
Conference

About

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową: „Metodologie jakościowe – stań badań pół wieku po «Odkrywaniu teorii ugruntowanej»” organizowaną przez: Zakład Socjologii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi oraz Katedrę Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, która odbędzie się 9 grudnia 2017 w Ustce.

Sugerowana problematyka wystąpień:
 Tematyka/obszary rzeczowe dominujące w badaniach wykorzystujących MTU.
Przykłady projektów;
 Przykłady badań wykorzystujących metody MTU wybiórczo;
 Problemy warsztatowe (i inne) pojawiające się w trakcie badań z wykorzystaniem MTU;
 Podejście klasyczne, konstruktywistyczne i ugruntowane teoretyzowanie. Jaki paradygmat dominuje we współczesnych projektach MTU? Czy pojawiają się nowe kierunki? Kwestia
zasadności podobnych rozróżnień (za Judith Holton);
 Czym jest MTU dla badaczy jakościowych wykorzystujących inne metodologie, czy i jak uznają swój „dług” względem Glasera i Straussa?
 MTU a dane/badania ilościowe- współzależność, propozycje połączeń;
 Wizualna teoria ugruntowana; wizualność w badaniach jakościowych;

Tytuły wystąpień wraz z abstraktem (max 300 słów) prosimy przesyłać do 15 listopada poprzez formularz.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/50latMTU-call-for-papers.pdf oraz na stronie: www.50latodkrywania.wordpress.com

________________________________________

We are pleased to invite you to attend the conference: ‘Qualitative methodologies and grounded theory – state of research half a century later’ organised by: Sociology of Culture Department of the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Sociology of Organization & Management Department of the Lodz University and Administration and Sociology Department of the Pomeranian Academy in Slupsk. Conference will be held in Poland (Ustka), 9th December 2017.

Suggested themes for presentation:
 Subjects / substantial areas predominant in GTM research. Examples of projects;
 Examples of research using GTM methods selectively;
 Various problems arising during GTM research
 Classical, constructivist GT and grounded theorising. Which paradigm dominates in today's GTM projects? Are there new directions? Issue of validity of such distinctions in GTM (questioned by Judith Holton);
 What significance does GTM have for qualitative researchers using other methodologies, and how do they consider their ‘debt’ to Glaser and Strauss?
 GTM and quantitative research – correlation, combination proposals;
 Visual grounded theory; visuality in qualitative research;

Titles with an abstract (max. 300 words) should be submitted by November 15th via the form.

More information: http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/50yearsGTM-call-for-papers.pdf

For details, please visit website of the conference: www.50yearsofgtm.wordpress.comUpcoming events at Ustka, Poland

XIII Zjazd Stowarzyszenia Ekspertów BHP
Book

XIII Zjazd Stowarzyszenia Ekspertów BHP

Friday 09:00 (20 April)
Ustka, Poland, Ustka